Algemene voorwaarden

Ellemieke Verbindt Echt – Trouwambtenaar en ceremonieel spreker

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door “Ellemieke Verbindt Echt”’ hierna te noemen Ellemieke.

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Ellemieke: de trouwambtenaar en ceremonieel spreker die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie.
  • Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met Ellemieke een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
  • Overeenkomst: elke aanbieding van Ellemieke, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Ellemieke en door Ellemieke aanvaard.
  • Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen Ellemieke en cliënt verrichte werkzaamheden door Ellemieke.

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en Ellemieke komt tot stand na het ondertekenen door beide partijen van de door Ellemieke uitgebrachte offerte en na betaling van het overeengekomen voorschotbedrag door cliënt.

Wanneer de (huwelijks)ceremonie na de aanbetaling wordt geannuleerd, is het aanbetaalde voorschotbedrag definitief verschuldigd (en wordt derhalve niet gecrediteerd), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van één van de cliënten.

Honorering en betaling
De door Ellemieke gedane prijsopgave voor de verzorging van een (huwelijks)ceremonie is exclusief BTW, reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten ten behoeve van de ééndaagse benoeming in een gemeente anders dan Lansingerland en Albrandswaard of andere door de gemeente in rekening gebrachte kosten zoals bijvoorbeeld het verplicht aanwezig zijn van een gemeenteambtenaar en/of bode.
Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door Ellemieke aangewezen bankrekening.
Indien de cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan Ellemieke vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
De cliënt is aan Ellemieke alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Ellemieke opeisbaar verschuldigde som, ondanks ingebrekestelling, niet voldoet en Ellemieke de vordering uit handen geeft.

Schadevergoeding
De cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Ellemieke haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld zoals bijvoorbeeld files en/of omleidingen, ziekte, overlijden, transport moeilijkheden, lockdown, staking of zaken die mogelijkerwijs als overmacht kunnen worden aangemerkt.

In geval van overmacht zal Ellemieke haar uiterste best doen voor gepaste vervanging zorg te dragen, zoveel mogelijk in samenspraak met cliënt. Ellemieke heeft contacten met vergelijkbare ceremoniesprekers en trouwambtenaren die voor vervanging kunnen zorgen.

Aansprakelijkheid
Ellemieke is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirect) (gevolg)schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Ellemieke verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ellemieke. De door Ellemieke te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Ellemieke en cliënt (inclusief BTW).

Ellemieke stelt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de opdracht tot stand komt op basis van informatie van de zijde van de cliënt. Een en ander wordt in overeenstemming met de cliënt bepaald en mogelijk door derden aangevuld.

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door de cliënt brengt Ellemieke de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie het betaalde voorschotbedrag.
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag.
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.
    De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van overlijden van Ellemieke of bij verplaatsing van de trouwdatum en/of -locatie als dit bezwaren voor Ellemieke tot gevolg heeft.

Geheimhouding
Ellemieke is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. Ellemieke gaat zorgvuldig met deze informatie en gegevens om. Deze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de cliënt.

Klachten
Klachten betreffende verrichte werkzaamheden door Ellemieke dienen door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na het verrichten van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend is geworden. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven.

Klachten met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van Ellemieke dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk aan Ellemieke kenbaar te worden gemaakt, eveneens onder opgave van de redenen van de klacht. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van Ellemieke ontstaan, volledig voor rekening van cliënt.

Klachten richten aan:

Ellemieke Vliegen – Trouwambtenaar en ceremonieel spreker

Sterremos 7 – 3069 AS Rotterdam

Algemene Voorwaarden – Ellemieke Verbindt Echt
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met Ellemieke Vliegen – Trouwambtenaar en ceremonieel spreker is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt, zullen alleen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Rotterdam, juli 2022

Heb je vragen en/of opmerkingen, laat het weten.